تشخيص كمبود عناصر غذايي در درختان گیلاس و آلبالو


تشخيص كمبود عناصر غذايي در درختان گیلاس و آلبالو

تشخيص كمبود عناصر غذايی در درختان گیلاس و آلبالو معمولا از دو روش تجزیه خاک و نمونه برداری از برگ ها انجام می گیرد

?تشخيص از طريق تجزيه خاك

به منظورت تشخيص وضعيت تغذيه درختان گیلاس انجام تجزيه خاك در بهار برای بدست آوردن اطلاعات اوليه از نوع خاكی كه درختان در آن پرورش ميابند ضرورت دارد.

اين درختان از تنومندترين درختان ميوه محسوب مي شوند و ريشه هاي به نسبت عميق آن تا عمق ۱٫۵ متري نفـوذ مـی کننـد. در چنـين گستره از ريشه دهي دسترسي به مواد غذايي موجود در خاك و نمونه گيری ازخاک در عمق های ۰-۳۰ ، ۳۰-۶۰ و ۶۰-۹۰ سانتي متر مي تواند تا حدود زيادي بيانگر وضعيت تغذيه درخت از طر يق ريشه باشد ، ولی بايستی اذعان دا شت که در پيشگويي وضعیت تغذیه و تشخیص کمبودها و يا مسمومیت ها به تنهايی از طر يق تجزيه خاک امكان پذير نيست . زيرا با وجود اينکه تجزيه مواد خاکی بعنوان يک راهنمای کلی مفيد و خوب است ، اما از مقادير بدست آمده نميتوان به عنوان يک نسخه قا بل اطمينان و قطعی استفاده نمود. بارها مشاهده شده است كه در يك نمونه خاك کمبود شديد يك عنصر وجود دارد، ودر اين شرايط معمولا چنين تصور مي شود كه با گذشت فصل، درخت در آن منطقه دچار كمبود آن عنصر خاص شده است، اما بايستی به اين نکته اشاره شود که نتايج پژوهش ها مشخص نموده میزان عناصر غذايي موجود در خاك با جذب عناصر در بافت های گياهی مورد آزمايش همبستگي ندارند.

هرچند كه آناليز خاك به منظور تشخيص و پيشگيري از بروز مسمويت های حاصل از عناصری نظير سديم و كلر و بر در بعضی از محصولات باغبانی بسيار مفيد و سودمند است، ولي براي پيشگويي و پيشگيري عارضه هاي ناشي از كمبود عناصر غذايي در درختان ميوه ازجمله گیلاس مناسب نيست .

❇️روش نمونــه بــرداری از بــرگ بــراي درختــان گیلاس و آلبالو

نمونه برداری از برگ معمولا در ماه های خرداد و تير و از برگهای سالم و كامل در شاخه های يكساله انجام مي گيرد.

بمنظور دستيابی به نتايج دقيقتر نياز به مقدار مناسبي از برگ است. به طور نمونه ۱۰۰ برگ از وسط شاخه هـاي فصـل جاري جمع آوري ميشود و اين برگ ها با يد از همه جهات درخت نمونه برداري صورت گيرد. شاخه هاي انتخابي نيز بايد شاخه هايي باشد كه به طور تقريبي داراي ميانگين متوسطي از طول شاخه هاي درختان مو جود در باغ باشد. پس از جمع آوري برگها، معمولا آنها بايد به طور مختصري خرد و سپس خشك و آ سياب شوند و پس از آن ميتوان آناليز را انجام داد. بايد توجه نمود كه نمونه برداري در باغ هاي تازه احداث كه سابقه كمي از ميزان عناصر غذايي در درختان براي باغدار و جود دارد مي توا ند بيشتر مفيد باشد.

بايد توجه نمود كه در صورتي كه نمونه گيري در فصول مختلفي از سال صورت گيرد، اعداد بدست آمده بايد به تغييرات عناصر غذايي در طول سال در برگ تعميم و سپس مقدار نياز عناصر غذايي پيشنهاد گردد. به عنوان مثال غلظت عناصر فسفر ، ازت و پتاسيم نمونه هاي بر گی جمع آوری شده در اوايل فصل عموماً بالاتر و غلظت منگنز كمتر مي باشد.

برچسپ ها:

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تلفن :

09120237785

ایمیل :

-

آدرس :

آذربایجان غربی - شهرستان بوکان